Peepa

Mama takes off Wafi’s diaper.

Wafi: Mama… peepa.

Mama: Peepa? What’s peepa?… Show me.

Wafi: Peepa… (act like he’s peeing)

Mama: Pee. Not peepa.

Wafi: Peeeepaaa…

Mama: Ok2.

Leave a Reply